Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Настани

   

„Пријатели на Македонија“

Регионален камп за демократија - општина Зелен Град

Граѓанската организација „Пријатели на Македонија“, по втор пат, го организира „Регионалниот камп за демократија - општи­на Зелен Град“, кој се одржа во средношколскиот интернат „Боро Менков“ во Крива Паланка од 13 до 22 јануари 2003 година. Целта на кампот беше преку еду­кативен интерактивен процес на симулација да се стекнат знаења за функционирањето на локалната заедница.

Регионалниот камп за демократија е засно­ван на практични пример и решавање про­блеми за подигнување на свеста за значењето на демократијата и разбирањето на локал­ната самоуправа како јадро на силна демо­кратска нација и нејзината главна карак­теристика - граѓанско општество водено од волјата на народот. Кампот претставува симулација на општина, наречена „Зелен Град“, која овој пат имаше 55 жители, средношколци од Куманово, од Крива Паланка, од Кочани, од Пробиштип, од Липково, од Виница, од Кратово, од Свети Николе и од Зрновци, кои преку овој про­гресивен и тематски насочен десетдневен камп се обидоа да навлезат во локалната самоуправа, бизнисот и животната средина.
Здружението на граѓаните „Пријатели на Македонија“ го организираат овој камп во соработка со Регионалната агенција за развој од Крива Паланка и со општината Крива Паланка, а го финансира ИОМ - ЦБИ (ИОМ – ЦБИ), Кочани.

Првата фаза на кампот беше наградена, како еден од најуспешните проекти во изминатата година од финансиерите ИОМ - ЦБИ.

„Пријатели на Македонија“  во своите цели и задачи има зацртано заштита и уна­предување на жи­вот­ната средина; про­­­­моција на демо­кра­тијата и гра­ѓан­ското обра­зование; промоција на прет­при­емниш­твото и ма­­лото сто­панство, како но­сеч­ка сила на оп­ште­ството; јак­не­ње на довербата ме­ѓу гра­ѓаните на РМ и унапредување на во­лон­терството како форма на граѓанско делување.

За подетални ин­фор­­­­­мации можете да се обратите по електронски пат на адресата zelen_grad@yahoo.co.uk.

Д. Медароски

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News

Демократија и човекови права

СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА
Да победам, или да бидам храбар обидувајќи се
На 17 декември минатата година, во Скопје се одржа основачкото собрание на Спе­цијалната олимпијада, која сега веќе е регистрирана како здружение на граѓани. Ова здружение е основано од група ентузијасти, кои имаат за цел да помогнат во ин­те­грацијата на лицата со интелектуална по­преченост во општествениот живот. Својата цел тие ќе се трудат да ја постигнат преку спортско ангажирање на овие лица.
„Пријатели на Македонија“
Регионален камп за демократија - општина Зелен Град
Граѓанската организација „Пријатели на Македонија“, по втор пат, го организира „Регионалниот камп за демократија - општи­на Зелен Град“, кој се одржа во средношколскиот интернат „Боро Менков“ во Крива Паланка од 13 до 22 јануари 2003 година. Целта на кампот беше преку еду­кативен интерактивен процес на симулација да се стекнат знаења за функционирањето на локалната заедница.
ЕВРОПСКА КОМИСИЈА
Информативни точки…
Делегацијата на Европската комисија во Република Македонија, во рамките на својата Информативна работна програма, започна процес на отворање на инфор­мативни точки на ЕУ во рамките на по­стојните општински центри за информирање на граѓаните.

Животна средина

МЖСПП И РЕЦ
Јавна кампања “Заедно до почист воздух”
РЕЦ
Проценка на влијанијата врз животната средина

Култура

Локална самоуправа

ЗДРУЖЕНИЕ НА ТУРЦИТЕ „ЧЕЛЕБИЈА“
Битола, бабам Битола

Во рамките на проектот Битола, бабам Битола, што го спроведува Здружението на Турците „Челебија“ од Битола, на 24 јануари годинава, во овој град се одржа трибина на тема „Културните вредности на Битола“, на која воведничари беа г. Ѓунер Исмаил и г. Иван Додовски.
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
Средби меѓу граѓаните и пратениците од ИЕ 1
Во општината Кисела Вода почна да работи Канцеларија за комуникација меѓу граѓаните и парламентарците кои беа кандидати во изборната единица 1 – г. Зоран Шапуриќ, г. Игор Ива­новски, г-ѓа Каролина Ристова и г-ѓа Благородна Мингова-Крепиева.
 

©MCMS - designed by KOMA