Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  ARHIVA  Број 27 Мај 2003
Број 27 Мај 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Публикации
Луѓе
Историја на граѓ. опш.
Тема
Интервју
Погледи
Коментар
Форум
Концепти
Појмовник
Q&A
Претставување
Избор

ВО КРУшЕВО
Прославен Националниот ден на Власите
Лигата на Власите од Македонија, заедно со влашкото здружение „Никола Бацарија“, во Крушево организираа Свечена академија, со што беше одбележан Националниот ден на Власите – 23 мај. Гостите, меѓу кои Власи и нивни пријатели од цела Македонија, прет­ставници на политички партии и невла­дини организации, имаа можност да про­следат богата културно-уметничка програма. Деле­гација на влашките здруженија од Маке­донија положи свежо цвеќе на спо­мениците на Питу Гули, Никола Карев и на Мечкин камен. По повод Националниот ден на Власите, во Скопје беше организирана изложба под наслов „Од староградските влашки одаи“, а претставници на Власите имаа средба со премиерот Бранко Црвен­ковски и претседателот на Собранието, Никола Поповски.
ПРОЕКТ „шКОЛА ЗА ДЕМОКРАТИЈА“
Десет “демократски” тетратки
Во втората половина на јуни ќе излезат од печат десетте тетратки по демократија, како дел од проектот „школа за демократија“  кој го иницираа и го спроведуваат Инсти­тутот за демократија, солидарност и цивилно оп­штество (ИДСЦО) и Фон­дацијата Институт отворено општество – Македонија (ФИООМ).
ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОБСЕ
Трчачка мировна манифестација
Во организација на ОБСЕ, а под покрови­телство на претседателот на Маке­до­нија, г. Борис Трајковски, на 18 мај годинава, се одржа традиционалната „Цветна трка“. Се трчаше на релацијата Тетово-Скопје, долга 42 км. Оваа манифестација се одржува седми пат, од 1995 година, во традиционален спортски и хуманитарен дух. Како што изјави портпаролот на ОБСЕ, г. Волфганг Гревен, трката претставува голема мирна демон­страција и доказ дека е можно луѓе од различни националности заедно да работат и да се забавуваат.
ДАНИЕЛА СТОЈАНОВА
Не можам да работам нешто во што не верувам
Во рубриката „Луѓе“ ви прет­ставуваме поединци активни во граѓанскиот сектор во Македонија, но и надвор од неа. Целта ни е да ги претставиме не само од аспект на професионалното ангажирање, туку и како индивидуи со свои посебни интереси, афи­нитети и размислувања, да ги приближиме до пошироката јавност, а преку нив да го популаризираме и поттикнеме граѓанското ангажирање во Македонија. Овој пат ја претставуваме г-ца Даниела Стојанова, активистка на Движењето на екологистите на Маке­донија
ТЕМА
Граѓанските Здруженија пред нов предизвик со поддршка на државата

Повеќе од десет години, граѓанскиот сектор од Македонија се одржува и расте со помошта на странските донатори: фондации, амбасади, владини агенции, странски невла­дини здру­женија, домашни орга­низации за поддршка кои се финансираат од странски донатори… Поддршката која на овој сектор му ја дава македонската Влада е речиси незначителна и е секако недоволна за неговиот опстанок. Исто така, сосема мал дел, сеуште недоволен за функционирањето на граѓанскиот сектор, доаѓа од бизнис секторот („Мобимак“, Фонацијата на Трифун Костовски, „Усје“).
ИНТЕРВЈУ: ФАБРИС ДЕ КЕРХОВ,
ФОНДАЦИЈА КРАЛ БОДУЕН
Нашето наследство е она што ние го сметаме за вредност и што им дава значење на нашите животи и на местата во кои ние работиме и живееме - затоа тоа мора да се одржи, да биде живо. Тоа е она што ние го подразбираме под „Живо наследство“ - вели г. Де Керхов.
Форум
Дали можеме самите?
Овој месец, на Форумот на „Граѓански свет“ ќе биде поставено едно мошне актуелно прашање, важно за иднината на граѓанското општество во Македонија. Го поставуваме прашањето, насочено пред се’ на членовите на граѓанските здруженија - Дали можеме самите? Односно, дали мо­жеме да опстанеме и без под­дршката на странските донатори, кои се веЌе подолг период нашите главни под­држувачи, а кои веЌе покажуваат тенденции дека се’ помалку Ќе работат во нашиот регион? Дали во изми­нативе години стекнавме знаења и вештини за самоодржливост, за обе­збе­дување финансиски средства, и можеби најважното од се’ - да про­должиме да работиме како акти­висти, на волон­терска и креативна основа?
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 27 Мај 2003
Број 27 Мај 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Публикации
Луѓе
Историја на граѓ. опш.
Тема
Интервју
Погледи
Коментар
Форум
Концепти
Појмовник
Q&A
Претставување
Избор
Број 27 Настани Прославен Националниот ден на Власите
Број 27 Настани Десет “демократски” тетратки
Број 27 Настани Трчачка мировна манифестација
Број 27 Луѓе ДАНИЕЛА СТОЈАНОВА
Број 27 Тема ГраѓАнските ЗдруЖЕнија Пред Нов Предизвик Со ПоддршКа На ДржАвата
Број 27 ИНТЕРВЈУ ФАБРИС ДЕ КЕРХОВ
Број 27 Форум Дали можеме самите?
 

©MCMS - designed by KOMA