Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 26 April 2003  Публикации

ИНИЦИЈАТИВА НА НЕКОЛКУ ИЗДАВАЧКИ КУЌИ
Секој си има книга дома
Веб-страницата www.kniga.com.mk, под мотото „Се­кој си има книга до­ма“, е убав (и прв) обид за по­пу­ларизација, про­­­моција и по­добар пристап до информациите за книгата и издавачката активност во Македонија по електронски пат.
ЕВРОБАЛКАН
Мултукултурализмот како теорија, политика и практика
Институтот ЕВРО­БАЛ­­КАН ја из­даде книгата “Мулти­­кул­ту­ра­лиз­мот како тео­рија, по­ли­тика и пра­к­тика” од авторот д-р Петар Атанасов, со под­др­шка на Амба­садата на Швај­ца­рија во Ре­пуб­лика Македонија.
Мултимедијален портал за НВО во ЈИ Европа
“One world” (www.oneworld.net) го лансира новиот мултимедијален портал за НВО и медиумите од регионот на Југоисточна Европа (Македонија, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора, Хрватска и Албанија): www.oneworld.net/cee. Порталот нуди информации за невладиниот сектор во овие држави, на нивните локални јазици, кои ги обезбедуваат локалните НВО и радиостаници. Порталот претставува и форум кој нуди можности за вмрежување и соработка на НВО.
ИНТЕРНЕТ ФОРУМ
Помирување за иднината
www.reconcilingforthefuture.org  прет­ставува интернет-форум на исто­имената, долгорочна иницијатива на Центарот за демократија и поми­рување во Југоисточна Европа, во рамките на Пактот за ста­билност, чија цел е зајакнување на демократијата во Западен Балкан (држа­вите на пора­нешна Југославија, без Словенија, плус Албанија). На овој форум можете да се регистрирате со сопствена лозинка и да учествувате во дискусиите, виртуелно да ги следите работилниците организирани од оваа иницијатива, интересните написи, како и електронскиот неделен весник.
МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ
Права на студентите
Младинскиот образовен форум - МОФ, во рамките на својот проект „Обра­зование за демократско општество“, ја издаде брошурата „Права на сту­дентите“. Во бро­шурата се прикажани правата од областа на обра­зо­ва­ни­ето, гарантирани со Уста­вот на Репу­блика Македонија, условите гаран­тирани од новиот Закон за високо образование, Правилникот за студирање донесен врз основа на овој Закон, како и можностите да се студира преку новиот систем предвиден со Законот - Кредит трансфер систем (КТС).
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЗАНАЕТЧИИТЕ НА СКОПЈЕ
Занаетчија
Здружението на за­наетчиите на град Скопје го издава сво­јот весник „За­на­ет­чија“, во кој инфор­мира за активностите на Здружението и за проблемите со кои се сретнуваат „есна­фџи­­ите“, како: но­вите законски рамки од интерес на оваа група, за ново­фор­мираниот Информатички центар во Здру­жението, проблемот на дивото работење и тргување, за неодамна одржаниот Саем на занаетчии во Кобленц, Германија, на кој учествуваа и занаетчии од Македонија и друго.
НИК ЛИСТ
Стара чаршија
НИК „Лист“ издаде книга под наслов „Ста­ра чаршија“, како дел од материјалите под­готвени за неодамна одржаната рабо­тил­ница за ревитализација на скопската чаршија. Во книгата, покрај ос­та­натото, се прет­ста­вени нормативните ас­пекти за заштита на чаршијата, резултати од анкетата на занаетчиите кои таботат таму и друго.
ЕДНА ЛИЧНА ИНИЦИЈАТИВА
Прирачник за болните
Прирачникот за болните, „Болка во крстот“, на д-р Ериета Николиќ Димитрова го претставуваме, бидејќи претставува еден од мошне ретките примери на лична иницијатива на про­фесио­налните лица да дадат свој конретен придонес, наменет за граѓаните, уште повеќе кога тоа е создадено со речиси исклучиво сопствени средства и вон професионалните обврски.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA