Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 08 Септември 2001  Претставување

ПРЕТСТАВУВАЊЕ
Заштита на правата и интергритетот на жените
Невладината организација Деница од Радовиш е основана кон крајот на 1999 година со цел да се создадат услови за почитување на личноста на жената и нејзиниот интегритет, да се создаде целосна рамноправност на половите, да се унапреди положбата на жената во сите области од општествено-економскиот и политичкиот живот, да се елиминираат сите облици на насилство над жената и децата, да се интензивираат залагањата за мир, креирање на културата и мирољубивоста и ненасилството, да се зголеми работното ангажирање на жената во стопанството и другите дејности, да се афирмира културата на живеењето и да се презентира местото и улогата на жената во средствата за јавно информирање.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA