Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Претставување

   

ПРЕТСТАВУВАЊЕ
    
 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИ ДЕНИЦА 
Заштита на правата и интергритетот на жените

Невладината организација Деница од Радовиш е основана кон крајот на 1999 година со цел да се создадат услови за почитување на личноста на жената и нејзиниот интегритет, да се создаде целосна рамноправност на половите, да се унапреди положбата на жената во сите области од општествено-економскиот и политичкиот живот, да се елиминираат сите облици на насилство над жената и децата, да се интензивираат залагањата за мир, креирање на културата и мирољубивоста и ненасилството, да се зголеми работното ангажирање на жената во стопанството и другите дејности, да се афирмира културата на живеењето и да се презентира местото и улогата на жената во средствата за јавно информирање.

 „Се здруживме за да ги заштитиме правата и интегритетот на жената”, ни изјави претседателката на „Деница”, г-ѓа Златка Чачарова. „Делувањето заедно ни овозможува поголеми изгледи за успех во целите што си ги поставивме”, додаде таа.
Организацијата дејствува на подрачјето на општината Радовиш, како и на подрачјето на новите општини Подареш и Конче. Членките на здружението си поставиле пред себе една поопсежна програма која опфаќа соработка со локалната самоуправа, едукација за работа со жени-жртви на насилство, едукација за зајакнување на положбата на жената, сексуална едукација на девојките од руралните подрачја, едукација на жените и децата Роми, правна, психолошка и медицинска едукација на жената заради елиминирање на семејното насилство и уште многу други.
„Деница е една од најактивните организации во општината”, рече г-ѓа Чачарова. „Потврда за тоа се и проектите што досега сме ги работеле. На пример, нашата организација беше вклучена во проектот на СОЖМ, „Политичко јакнење на жената”, Фондацијата „Борба против глад” ни го финансираше проектот „Хигиена, а си уште работиме на проектот „Ран детски развој” што финансиски го поддржа УНИЦЕФ. Работевме на уште два проекти финансирани од МЦМС, „Психолошка, медицинска и правна помош на жени и деца, жртви на насилство” и „Сексуално воспитување на женските деца од руралните средини”. Освен тоа, Деница организираше и неколку трибини на тема „Семејно насилство и борба против него”, заврши г-ѓа Златка Чачарова.
Г.Јаковлевска

 


 

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA