Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Публикации

   

ЦРС

Родителско-училишна соработка

Канцеларијата на ЦРС – Католичките служби за помош во Македонија, изготви лифлет во кој го претставува својот про­ект Родителско-учи­лишна со­ра­ботка. Овој про­ект го раководи од­делот за обра­зование на ЦРС, а него­вата иде­ја е да придонесе во градење партнерства, капацитети и врски.

Целта на проектот е да зајакне македонското граѓанско општество преку поактивно вклу­чување на родителите во образовниот процес.

Во лифлетот е опишан начинот на работа и начините на кои може директно да се оствари соработката и поддршката меѓу родителите и училиштата.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
ФИООМ
НВО Конгрес 2002
Фондацијата Институт от­во­­рено општество – Ма­­ке­донија ја издаде книгата “НВО Конгрес 2002”, која претставува завршна публикација на проектот што се спроведе минатата година и кој имаше цел да даде согледувања, ана­лиза и препораки на НВО и на единиците на локалната самоуправа за локалниот и за регионалниот развој на Република Македонија
МИМ
Веб-страница и брошура
Македонскиот ин­­­­сти­тут за меди­уми изготвува веб-страница, ка­­ко и инфор­мативна бро­шу­ра, на маке­дон­ски и на англиски јазик, во која ја претставува својата мисија, целите, дејноста и проектите.
ПАСАЖ
Билтен за корисниците на дрога
Здружението “Пасаж” го издава истоимениот бил­тен, наменет за ко­рис­­­­ниците на дрога. Бил­­­­­тенот излегува пери­о­дично, на македонски и на албански јазик, фи­нан­сиран е од ИХРД, а логистички е поддржан од ХОПС.
ЕВРОПСКА АГЕНЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА
ЕУ и активностите во Македонија
Европската агенција за рекон­струкција издаде лифлет во кој се нудат информации за ра­ботата и активностите кои Европската умија ги спро­ведува во Република Маке­донија.
ДЕМ И ПРОНАТУРА
Поддршка на органското земјоделство
Движењето на екологистите на Македонија и швајцарската организација Пронатура обја­вија лифлет кој се однесува на проектот за локални ини­ци­јативи за поддршка на орган­ското земјоделство во Маке­донија.
ЦРС
Родителско-училишна соработка
Канцеларијата на ЦРС – Католичките служби за помош во Македонија, изготви лифлет во кој го претставува својот про­ект Родителско-учи­лишна со­ра­ботка. Овој про­ект го раководи од­делот за обра­зование на ЦРС, а него­вата иде­ја е да придонесе во градење партнерства, капацитети и врски.
ГРАД СКОПЈЕ
Информации за Скопје можат да се најдат на веб-страницата на Градот: www.gradskopje.net.mk, изготвена од Мета­морфозис, со финансиска поддршка на ФИООМ.
ИКОН
Заедно
Асоцијацијата за култура ИКОН од Скопје, го издаде каталогот “Заедно – Дебар 2002”, во кој ги претставува резултатите од истои­мениот проект, што се состоеше од изложба на уметнички слики од автори од Македонија од различна етничка припадност.
 

©MCMS - designed by KOMA