Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 26 April 2003  Европа

ВО ПРАГА
Втор светски конгрес за семејното насилство
Вториот светски конгрес за семејното на­силство обезбедува можност за интер­дисциплинарно и мултикултурно учење за експертите од здравствена грижа, обра­зование, право, заштита на децата и воз­расните, јавна политика, заштита на чове­ковите права, јавно здравство, владини и меѓувладини агенции и невладини орга­низации. Вториот светски конгрес ќе се одржи во Прага од 21 до 26 јуни оваа година. Краен рок за пријавување 31 мај. Повеќе инфор­мации на www.wcfv.org.
ВО КИЕВ
Работилница за прибирање средства
Во Киев, од 25 до 29 мај оваа година, ќе се одржи трета меѓународна работилница за прибирање средства. Целта на оваа серија работилници е да се истакнат основните проблеми со кои се соочуваат НВО во Источна Европа. Работилницата ќе лоцира извори на средства во областа на градење општество и ќе биде развоен инструмент за НВО. Мотото на Третата меѓународна ра­ботилница за прибирање средства е „Обез­бедување средства – развивање општество“.
ВО ЛОНДОН
Отворена канцеларија на Отворено општество
Во Лондон е отворена нова канцеларија од мрежата Отворено општество, финан­сирана од Џорџ Сорос. Оваа кан­целарија ќе и’ помага на мрежата во градење парт­нер­ства со донаторите, ќе служи како канал за проток на информации, воспоставување контакти, ќе помага во развивање коали­ции, а истовремено ќе дава логистичка поддршка на меѓународниот советодавен борд на Институтот отворено општество.
СЕМИНАР ВО СТРАЗБУР
Учеството на младите жени во политичкиот живот
Од 16 до 17 септември 2003 г., во Стразбур, Франција, се одржува семинар за учеството на младите жени во политичкиот живот. Последен рок за пријавување е 15 мај 2003 г.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA