Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Представување

   

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ОСТЕОПОРОЗА

Мисијата за превенција и терапија на остеопорозата

Македонското здружение за остеопороза (МЗО) од Скопје е невладино и непро­фитабилно здружение, регистрирано во 2000 година.
“Нашата визија, како здружение, е Маке­донија да биде земја во која нема да постои заболувањето остеопороза. Мисијата ни е да ги мотивираме жените да преземат акција за превенција и терапија на остеопорозата. По препорака на ИОФ го пререгистриравме здружението, така што го поделивме на два оддела: медицински оддел (проекти и истра­жувања) и одел за пацинти кој истовремено ќе биде одговорен за комуникација со јавноста и за изразување на мислењето на пациентите”, рече доц. д-р Снежана Марко­виќ-Темелкова, прет­седателка на МЗО.

Како медицински оддел плановите на МЗО за следните три години се: да спроведе пре­давање и едукација на заинтересираните групи пациенти и субјеки низ градовите на Македонија; да истапува во медиумите со цел информирање на јавноста за опасностите кои остеопорозата ги носи со себе - нејзина превенција и терапија; да врши едукација на медицинскиот персонал за навремено пре­познавање, дијагноза  и правилно водење на заболувањето; да покренува иницијативи за донесување закони и прописи за заштита на жената во и околу менопаузата како основна причина за остеопорозата; да води проекти кои се однесуваат на остеопорозата; да формира центри за остеопороза и да врши нивно меѓусебно поврзување, со цел навре­мена дистрибуција на информации од облас­та на остеопорозата, како и за поедно­ставно водење на проектите; креирање база на податоци во однос на чинењето на дирекните и индирекните последици од оспеопорозата, степенот на инвалидноста и смртноста кои таа ги носи со себе.

“Уште со самото регистрирање на организацијата, бевме при­мени како придружни членови на ИОФ (Интернатионал Остео­поросис Фоундатион - ИОФ) чие седиште е во Швајцарија, а главен патрон е кралицата Ре­нија од Јордан”, рече Мар­ковиќ-Темелкова. Во ИОФ чле­нуваат 176 земји од светот. “Во текот на 2000 година во април станавме редовни членки на ИОФ со сите права и обврски коешто таквото членување ги носи со себе”, додаде прет­седателката на Организацијата.

Остеопорозата е системско скелетно забо­лување кое се карактеризира со ниска коскена густина, микроархитектурни промени и склоност кон скрешеници и при најмал удар.Таа погодува над 75 милиони луѓе во светот (1:2 во однос на жените и 1:8 во однос на мажите). Над 3,5 милијарди евра годишно во Европа се трошат за лекување на после­диците од остеопорозата. Само 20 % од жените со остеопороза примаат адекватна терапија.

Д.М.

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA