Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 26 April 2003  Форум

Форум
Дали би го селектирале домашниот отпад?
Во Скопје сме сведоци на по­зититивното искуство од селек­тирањето на хартијата од страна на граѓа­ните, сто­панските субјекти и раз­личните организации и институции, кое го иницираше АД “Комуна”, која ја собира и ре­циклира старата хартија. Дали сте подготвени истото да го пра­вите со стаклените и пла­стичните шишиња, ли­мен­ките, текстилниот отпад, па дури и органските отпадоци, до­колку некој се “нафати” да ги собира од вашите домови или работни места, со цел да го намали отпадот што ја зага­дува на­шата животна средина и корисно да го употреби (рециклирајќи го) за ново про­изводство? Дали сте под­готвени да сора­ботувате, за заедничките интереси - почиста животна средина, помалку ѓубре, а повеќе можности за развој, вра­ботување, по­т­тикнување на производството?
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA