Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  ARHIVA  Број 24 Февруари 2003
Настани
Коментар
Писма од читателите
Тема
Интервју
Публикации
Погледи
Концепти
Q&A
Форум
Претставување
Донатори
Избор
Календар
Појмовник

ГРАЃАНСКИ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВОЈНАТА ВО ИРАК
Дајте му шанса на мирот
Граѓаните на Скопје се одѕваа на повикот на неколку невладини организации: Хел­син­шкиот комитет за човекови права, Ми­ровна акција, МЦМС, ФИООМ, Одборот за миров­ни граѓански иницијативи, Социјалниот форум на Европа и други, и во неделата, на 15 февруари годинава, излегоа да го искажат својот протест против воената интервенција на САД врз Ирак.
Коментар
Рака под рака
Пред неколку недели бев меѓу учесниците од Маке­донија на „Деновите на граѓанските здруженија“ во Загреб. Уште пред да ја видам манифестацијата се прашував каков ќе биде, за разлика од нашиот НВО Саем „Форум на граѓанското општество во Маке­донија“, кој се одржа кон крајот на октомври минатата година, во организација на МЦМС, ФИООМ, ИТЗ и ЦРС. И на оваа мани­фестација бевме заедно, па според виденото, можеме да се гордееме дека сме подобри организатори.
Тема: Трет Светски социјален форум, Порто Алегре, 23 – 28 јануари 2003 година
Поинаков свет е возможен
Во јужната бразилска држава Рио Гранде до Сул во градот Порто Алегре од 23 до 28 јануари 2003 година, по трет пат, се собраа голем број организации и движења на цивилното општество на Светскиот социјален форум (ССФ). Светскиот социјален форум обезбедува отворен простор за стотици дебати, се­минари, работилници во кои учествуваат десетици илјади учесници и делегати. Овој трет по ред форум ги надмина сите претходни по учеството.
ИНТЕРВЈУ:
На жртвите на домашното насилство им треба конкретна помош
До пред неколку години, државата немаше никаква иницијатива за решавање на проблемот на семејното насилство. Денес е поинаку, но сакам да апелирам активностите да не се сведат само на кампањи или трибини, туку на нудење конкретна помош. Економскиот фактор е најголемиот што ја држи жената беспомошна и во состојба да биде подложена на домашното насилство 
Погледи: Ѓунер НЕБИу
Самостојно, покоординирано и поцелисходно
Во екот на трансформацијата на оп­штеството во плуралистичка демо­кратија, на почетокот на 90-тите години, еден од предвесниците на новиот систем беше појавувавањето на голем број не­владини организации кои се занимаваат со женски прашања. Заедно со оние кои веќе беа формирани во една или друга форма во бившиот систем, големиот број нови женски невладини организции создадоа добра основа за конечно да се решат прашањата на општествениот статус на жените.
Донатори: ГЕРМАНСКО ДРУШТВО ЗА ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА – ГТЗ
Македонско-германска развојна соработка
Владата на СР Германија меѓу првите земји, веднаш по осамостојувањето на Република Македонија, покажа интерес да обезбеди финансиска и техничка поддршка на Владата на РМ во надминувањето на присутните проблеми во развојот.
Претставување: ПЕВ - ПРОЕКТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ВИЗИЈА
Надминување конфликти, градење траен мир
ПЕВ - Проектот за заедничка визија, како филијала на ВСП Интернационал (Њар-торн Социетиес Пројецт – ЊСП Интернатионал), во Македонија ги спроведува своите активности од март минатата година. Асоцијацијата го искористи овој период за спро­ве­дување на првата фаза од истра­жу­вањата во Маке­донија преку реа­ли­зација на следниве активности: терен­ско истражување во 15 региони во Репуб­лика Македонија; истра­жување на македонската политичка реалност преку средби со политичките партии; истра­жување на меѓународната политичка реал­ност на Македонија преку стран­ските фак­тори присутни во земјата.
Форум
Имаат ли резултати актуелните стратегии на женските НВО?
Во традиционално женскиот месец, март, на веб-страниците на „Граѓански свет“, www.graganskisvet.org.mk и www.civicworld.org.mk ќе биде актуелно прашањето поврзано со активноста на женските невладини организации. Ве пови­куваме на дискусија во врска со стратегиите кои женските здруженија ги спроведуваат во Македонија. Дали тие ги донесуваат поса­куваните ефекти? Или пак е време актив­ностите насочени кон добивање повеќе права и рамноправен третман на жените да се усмерат во некоја друга насока, посовре­мена, или едноставно по­прила­годена на домашните потреби?
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 24 Февруари 2003
Настани
Коментар
Писма од читателите
Тема
Интервју
Публикации
Погледи
Концепти
Q&A
Форум
Претставување
Донатори
Избор
Календар
Појмовник
Број 24 Настани Дајте му шанса на мирот
Број 24 Коментар Рака под рака
Број 24 Тема Поинаков свет е возможен
Број 24 Интервју ДАНИЕЛА ДАБЕСКА, ШЕЛТЕР ЦЕНТАР
Број 24 Погледи Самостојно, покоординирано и поцелисходно
Број 24 Донатори Македонско-германска развојна соработка
Број 24 Прерставување Надминување конфликти, градење траен мир
Број 24 Форум Имаат ли резултати актуелните стратегии на женските НВО?
 

©MCMS - designed by KOMA