Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Избор

   

ИЗБОР

Хуманитарна помош на семејства кои згрижуваат во Македонија

На 1 јули, 2001 година, италијанската невладина организација CRIC започна проект финансиран од Канцеларијата за хуманитарна помош на Европската заедница - ECHO, со цел да се одржи и зголеми посвојувањето на децата без родители. Проектот е имплементиран во соработка со Министерството за труд и социјална политика, преку Институтот за социјални работи, кој пак има триесет Центри за социјална помош во земјата.
Со проектот се обезбедуваат нео­пхо­д­ните предмети за домаќинство како на пример огревен материјал, печки, кревети и постелнина кои се дистрибуираат во  семејства кои згрижуваат деца. Со програмата исто така се обезбедуваат и палта, зимски чевли и училишни чанти за усвоените и за родените деца на овие семејства.
Воедно, сите семејства во земјата кои згрижуваат деца се посетуваат со цел да се направи истражување за можното продолжување на хуманитарната помош на ова поле. Проектот тече напоредно со процесот на деинституционализација, кој е долгорочна цел на UNICEF, на Детската агенција при Обединетите нации и соодветните владини министерства.


3,15 милиони евра хуманитарна помош

Европската комисија одобри план за финансирање на Балканот кој и овозможува на ЕЦХО да продолжи со помошта за бегалците, внатрешно раселените лица и останатите ранливи популациски групи во регионот. Нашата земја ќе добие 3,15 милиони евра за периодот мај 2001 – март 2002 со кои треба да се финансира помошта во следните области: храна, јавни услуги, социјален и здравствен сектор во целата земја. Овие сретства треба да поддржат и активности за помош на внатрешно раселените лица - жртви на моменталната криза во земјата, и доколку се оцени дека е потребно, ЕЦХО ќе размислува и за дополнително финансирање во иднина.
(European Commision Newsletter)

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 08 Септември 2001
Број 08 Септември 2001
Вовед
Настани
Погледи
Форум
Претставување
Донатори
Публикации
Избор
Календар
 

©MCMS - designed by KOMA