Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 26 April 2003  Коментар

КОМЕНТАР
Дали се разликуваме од другите европски НВО?
Многу често си се прашуваме колку се нашите невладини орга­низации различни од дру­гите европски невладини организации, или кај нас поточно здруженија на граѓани и фондации. Мно­гумина од вас често и си помислиле колку се тие понапред од нашите, дури и позавидувајќи им за тоа. Но дали е тоа можеби така или не?
На пример, граѓанските организации на Балканот функционираат со слична орга­низациска поставеност. Донекаде тоа е така и со земјите од регионот на Централна и Источна Европа, но, зборувајќи за нив, има значителни разлики, а можеби Македонија тука најмногу заостанува во даночните олеснувања за ваквите типови организации, односно за НВО.
Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA