Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact






ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Донатори

   

ЕВРОПСКИ ФОНДАЦИСКИ ЦЕНТАР

Јакнење на благосостојбата и на човекољубието

Европскиот фондациски центар - (“Еуорпеан Фоундатион Центре” - ЕФЦ) е независна, меѓународна и непрофитна асоцијација со седиште во Белгија. Осно­­вана е во 1989 година од страна на седум големи европски фондации. Брои повеќе од 200 членови и опслужува околу 250 ини­цијативи на заедници чии активности се насочени кон хумани активности. ЕФЦ остварува контакт, преку мрежата на инфор­мации, со 48.000 организации во светот, а поддржува центри во 37 земји во светот.

Визијата на ЕФЦ е постоење заедница на добро информирани, инспирирани лојални и независни обезбедувачи на средства што ќе се вклучени во барање решенија за предизвиците со кои се соочува човештвото во Европа, но и насекаде во светот.

ЕФЦ е асоцијација посветена на јакнење на благосостојбата на луѓето, односно на човекољубието. Во тие рамки, го поддржува граѓанското општество во земјите од Европа, но и од целиот свет. Асоцијацијата нуди помош во напорите за поддршка на не­зависни, одговорни и одржливи финан­сиери во нова Европа, особено кога ова фундаментално човеково право го соеди­нува приватниот капитал за поттикнување на потребите за јавна корист.

ЕФЦ во реализацијата на своите актив­ности има три приоритети: прет­ставување и мониторинг во европските институции, Светската банка и институциите на Обе­динетите нации; нудење услуги на член­ството, вклучувајќи мрежно работење, и консултантски услуги во областа на леги­слативата и фискалната проблематика, како и нудење можности за проширување на професионалниот развој на членките; и, нудење услуги во областа јавното инфор­мирање на фондациите и на финан­сиерите што соработуваат со нив.   

За сите информации поврзани со оваа асоцијација можете да ја отворите нивната веб-страница www.efc.be.

Д.Медароски

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
























News
Број 26 April 2003
Настани
Календар
Балкан експрес
Европа
Свет
Обуки
Публикации
Луѓе
Историја на гра. опш.
Тема
Интервју
Форум
Писма
Концепти
Q&A
Појмовник
Представување
Донатори
Избор
Погледи
Коментар
 

©MCMS - designed by KOMA