Latest edition Contact Order by e-mail
Editorial
Events
Civil society
Education
Culture
Women
Environment
Calendar
Cover story
Reportage
Interview
Research
Views
Presentation
Publications
History of the civil society
People
Mobilization of resources
Arhive
Home
NGO Fair
2005
Events
Photo Galleries
Arhiva
Archive
Perspectives
Organizational CV
Register of Civil Organizations in Macedonia
Contact


ONLINE VERSION
PRINT VERSION

  Број 18 Јули 2002  Појмовник

Линкови
Граѓански организации и фондации
Медиуми
Институции
Регион и свет
Странски организации и претставништва во РМ
Сервиси
Огласи за обуки
Слободни работни места
Конкурси
News

ПОЈМОВНИК

Опасност/ризик
Тоа е редок или екстремен настан во природата или пак предизвикан од човекот кој неповолно влијае на животот на луѓето, имотот или одвивањето на редовните активности во размери да може да предизвика катастрофа.

Катастрофа
Сериозен прекин на функциите на општеството предизвикано од широко распространета човечка материјална или еколошка загуба што ја надминува можноста на погоденото општество да се справи со неа користејќи ги сопствените ресурси. Терминот катастрофа понекогаш се користи за да ја објасни ситуацијата во која нормалните животни текови се прекинати или пак се потребни вонредни и/или итни интервенции да се спасат или сочуваат човечките животи или животната средина. катастрофите се класифицираат според причините кои го предизвикуваат или спред брзината на нивното влијание.

Катастрофата поминува низ следниве фази: помош, рехабилитација, реконструкција, митигација, подготвеност.

Катастрофите можат да бидат: природни и катастрофи предизвикана од човек.

Природна катастрофа; неволја предизвикана од природни појави како на пр. земјотрес, поплава, тропска бура, вулканска ерупција или пак од лоша еколошка, социјална, економска или политичка ситуација во некоја област.

Катастрофа предизивикана од човек е итна ситуација каде основните директни причини се идентификувани како намерна или друга човечка активност. За разлика од „технолошките” или „еколошките” катастрофи, овие главно се однесуваат на ситуации кога има загуби на животот на цивилите, загуби на имотот или основните услуги и средства за живот како резултат на војна или граѓанска војна.

Управување со катастрофи (дисастер манагмент): Термин кој ги опфаќа сите аспекти на планирање и одговор на несреќите, вклучувајќи ги активностите пред и после несреќа и се однесува на управувањето и со ризиците и со последиците од катастрофите.

Ранливост (Vulnerabillity)
Опсег во кој индивидуата, заедницата, групата, структурата, сервисот или географското подрачје е подложно на оштетувања или уништување како резлултат на одредена опасност од катастрофа.

 

©MCMS - designed by KOMA